......................................................................................................................................................................................................................
Sharonville #25

Sharonville #25

Scioto #11

Scioto #11

Cincinnati #4

Cincinnati #4

 Cincinnati #9

Cincinnati #9

 Dayton #65

Dayton #65

Madison #2

Madison #2

 West Chester #30

West Chester #30

Dayton #76

Dayton #76

Florence #27

Florence #27

Florence #25

Florence #25

Indianapolis #15

Indianapolis #15

 Milan #5

Milan #5

Kenosha #4

Kenosha #4

 Elk Grove #6

Elk Grove #6

Cincinnati #12

Cincinnati #12

Florence #32

Florence #32

Sharonville #27

Sharonville #27

Indianapolis #13

Indianapolis #13

 Dayton #69

Dayton #69

Dayton #74

Dayton #74

 Akron #2

Akron #2

Sharonville #25

Scioto #11

Cincinnati #4

Cincinnati #9

Dayton #65

Madison #2

West Chester #30

Dayton #76

Florence #27

Florence #25

Indianapolis #15

Milan #5

Kenosha #4

Elk Grove #6

Cincinnati #12

Florence #32

Sharonville #27

Indianapolis #13

Dayton #69

Dayton #74

Akron #2

Sharonville #25
Scioto #11
Cincinnati #4
 Cincinnati #9
 Dayton #65
Madison #2
 West Chester #30
Dayton #76
Florence #27
Florence #25
Indianapolis #15
 Milan #5
Kenosha #4
 Elk Grove #6
Cincinnati #12
Florence #32
Sharonville #27
Indianapolis #13
 Dayton #69
Dayton #74
 Akron #2